مراسم افطاری بچه های کر مانیان در کنار ورزشکاران محترم در زورخانه میثاق

3 سال پیش

مراسم افطاری  بچه های کر مانیان در کنار  ورزشکاران محترم در زورخانه میثاق

 

 

مراسم افطاری  بچه های کر مانیان در کنار  ورزشکاران محترم در زورخانه میثاق