مراسم افطاری با حضور مسئولین بهزیستی. مرکز کرمانیان. سه شنبه اول تیرماه

3 سال پیش

مراسم افطاری با حضور مسئولین بهزیستی. مرکز کرمانیان

سه شنبه اول تیرماه

 

مراسم افطاری با حضور مسئولین بهزیستی. مرکز کرمانیان. سه شنبه اول تیرماه