مراسم افطاری با حضو رامام جمعه وجمعی از پزشکان و بچه های کرمانیان دربیمارستان شفا

3 سال پیش

مراسم افطاری باحضور امام جمعه و جمعی از پزشکان و بچه های کرمانیان در بیمارستان شفا

 

 

مراسم افطاری با حضو رامام جمعه وجمعی از پزشکان و بچه های کرمانیان دربیمارستان شفا