حامی این بچه های پاک و ساده باشیم

12 ماه پیش

 

هیچ ورزشی برای قلب، بهتر از خم شدن و گرفتن دست افتاده ای نیست...                    

با عنایت حضرت حق، شما همراهان مهربان خانه کرمانیان میتوانید تحت عنوان حامیان اکرام ایتام، حامی فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست ما باشید.

کرمان، بلوار فردوسی ، خیابان  وحشی بافقی، بین کوچه 11-9

تلفن: 03432268189

 شماره حساب: 4088886000 

شماره کارت: 6104337658834070

http://telegram.me/ngokermanian

http://instagram.com/kermanian96

حامی این بچه های پاک و ساده باشیم