بازدید از خانه بچه های کرمانیان

12 ماه پیش

دیدار عید: مدیر کل محترم اداره بهزیستی استان کرمان جناب آقای دکترصادق زاده ، معاونین محترم بهزیستی کرمان وجمعی از همکاران ،با بچه های کرمانیان در مورخه 1397/01/05 

بازدید از خانه بچه های کرمانیان