چهارشنبه سوریت مبارک.

1 سال پیش

آتش روشن کردم وعهدکردم تا خاموش شدنش دعایت کنم

می دانم به آنچه می خواهی می رسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه می کنم!

 

 

چهارشنبه سوریت مبارک.