مؤ سسه خیریه کرمانیان

1 سال پیش

بر این باور است که با ایجاد همکاری های خلاقانه می توان زندگی های بسیاری را از آنچه که هستند به سوی آنچه که می توانند باشند، هدایت کرد. در این میان کودکان به عنوان سرچشمه های امید و شادی در سراسر جهان بیش از همه شایسته این تغییرند.
کودکان ریشه های زمین اند و بی تردید جهان بدون کودکان محکوم به نابودیست. فراهم کردن امکان زندگی بهتر برای آنان، چیزی جز حق طبیعی آنان و نیاز ما برای به دست آوردن جهانی بهتر نیست. با همین باور بوده است که کوشیده ایم با راه اندازی مؤسسه خیریه کرمانیان پیوندی میان دستان سخاوتمند شما و دستان پاک کودکانی باشیم که با یاری شما می توانند از تجربه یک زندگی شایسته، برخوردار شوند.

کرمان، بلوار فردوسی ، خیابان  وحشی بافقی، بین کوچه 11-9

 شماره حساب: 4088886000 

شماره کارت: 6104337658834070

http://telegram.me/ngokermanian

http://instagram.com/kermanian96

مؤ سسه خیریه کرمانیان