من می توانم، تو می توانی : او می تواند ...

1 سال پیش

تلاش برای ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی

بسیارند کودکانی
که به رغم برخورداری از هوش و استعداد
به دلیل کمبود امکانات، از زندگی خوب بازمانده اند

من می توانم، تو می توانی : او می تواند ...