آرزو یک خواهر

1 سال پیش

آبجی کوچیکه گفت : زودی یه آرزو کن .
آبجی بزرگه چشماشو بست وآرزو کرد...
آبجی کوچیکه گفت: چپ یا راست ؟؟
آبجی بزرگه: م م م راست ...
آبجی کوچیکه گفت : درسته ،درسته. آرزوت برآورده می شه ..هورراااا.. بعد دستشو دراز کرد واز زیر چشم چپ آبجی مژه روبرداشت!
آبجی بزرگه گفت : توکه از زیر چشم چپ برداشتی ؟؟؟
آبجی کوچیکه چپ وراست رو مرور کرد و گفت: خب اشکال نداره....
دستشو دراز کرد و یه مژه دیگه از زیر چشم راست آبجی برداشت و گفت : دیدی؟ آرزوت می خواد برآورده شه ،دیدی؟ حالا چی آرزو کردی؟؟
آبجی بزرگه گفت: آرزو کردم دیگه مژه هام نریزه ....
بغض عجیبی روی صورت هر سه تاشون نشست ؛آبجی کوچیکه، آبجی بزرگه و پرستار بخش شیمی درمانی .....

کرمان، بلوار فردوسی ، خیابان  وحشی بافقی، بین کوچه 11-9

 شماره حساب: 4088886000 

شماره کارت: 6104337658834070

http://telegram.me/ngokermanian

http://instagram.com/kermanian96

آرزو یک خواهر