بیایید شما هم حامی این نوگلان باشید!!!!

1 سال پیش

با هم می توانیم دنیا را به جای بهتری برای زندگی خود و دیگران تبدیل کنیم

تا آسمان ابری است و خورشید طلوع می کند برای شادمانی کودکان تلاش خواهیم کرد،

پس بیایید دست به دست هم دهیم تا حامی این نوگلان خانه بچه های کرمانیان باشید.

کرمان- بلوار فردوسی - خیابان - وحشی بافقی

 شماره حساب: 4088886000 

شماره کارت:6104337658834070 

http://telegram.me/ngokermanian

http://instagram.com/kermanian96

 

بیایید شما هم حامی این نوگلان باشید!!!!