حامی ایتام، خانه کرمانیان باشیم

1 سال پیش

کودکان را دوست بدارید!
کودکان مصیبت دیده را بیشتر ،چرا که دنیا از آنها به یکباره کودکیشان را دزدید.

با آرزوی دیدار شما در خانه کرمانیان

کانال اطلاع رسانی اینستاگرام:http://Instagram.com/kermanian96

کانال اطلاع رسانی تلگرام:  http://telegram.me/ngokermanian

 

 

حامی ایتام، خانه کرمانیان باشیم