حامی بچه های کرمانیان باشیم

1 سال پیش

رسالت ما خدمت به یتیمان است که در آرزوی لبخند شیرین آنهاییم و این میسر نمی گردد،جز با یاری همه ما.


بیایید حامی ایتام باشیم....

کانال اطلاع رسانی تلگرام: http://telegram.me/ngokermanian

کانال اطلاع رسانی اینستاگرام:  http://Instagram.com/kermanian96

                                       باآرزوی رضایت خداوند از ما وشماحامی بچه های کرمانیان باشیم