دعوت بچه های خانه کرمانیان در مهد آفرینش در سال 1396

1 سال پیش

کمک کردن به یک انسان ممکن است تمام دنیا راتغییر ندهد اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

کاش میشد بچگی را زنده کرد        کودکی شد، کودکانه گریه کرد

شعر قهر قهر تا قیامت را سرود      آن قیامت، که دمی بیش نبود

فاصله با کودکی هامان چه کرد ؟     کاش میشد ، بچگانه خنده کرد ...

دعوت بچه های خانه کرمانیان در مهد آفرینش در سال 1396