حامی بچه های کرمانیان باشیم

1 سال پیش

(کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی و محبت و تفاهم بزرگ شود )

با این شعار و با ارزشی که ما ایرانی ها به خانه و افراد خانواده قائلیم ارزش این عضو خانواده کاملا مشخص می گردد و بایدبه این عضو توجه ویژه نمود. عضوی که اگر چه امروز کودک است و معصوم ،اما فردا بزرگ است ومسئول و خود تربیت کننده ی نسلی جدید، نسلی که روز به روز مسیرش عوض می شود.

با حامی بودن بچه های بی سرپرست و بدسرپرست شما هم یک حامی باشید

حامی بچه های کرمانیان باشیم