حامی بچه های کرمانیان باشیم

1 سال پیش

حامیان عزیز، از تمام کلمات این جمله که این روزها در قلبم بیتوته کرده است، کلمه حامی، تمام وجودم را به خود معطوف کرده و ناخودآگاه به یاد پدرم افتادم. "حامی، حامی، ..."

و اینک از آنجا که حمایت، یکی از صفات برجسته انسان های پاک و بزرگ است به شما عزیزان تبریک می گویم. آری، محبت خداوند نسبت به بندگان خوب خودش همواره رو به فزونی است.

حامی بچه های کرمانیان باشیم