پرخاشگری...

1 سال پیش

‍  #كودك_پرخاشگر
#راهكار

خودتان را به کار دیگری مشغول کنید. مثلا مطالعه کنید. با این کار به او می فهمانید که تا آرام نشود، نمی تواند توجه شما را جلب کند. اغلب پرخاشگری های بچه ها، اگر مخاطب مورد نظر حضور نداشته باشد، زودتر متوقف می شود.

پرخاشگری...