** سرما را از کودکان دور کنیم **

1 سال پیش

رسالت ما کسب رضایت حق تعالی رسیدن به آرامش قلبی و خدمت به یتیمانی که در آرزوی لبخند شیرین آنهاییم 

** سرما را از کودکان دور کنیم **